April 28, 2017

The eruv is kosher

Shabbat shalom!