May 26, 2017

The eruv is kosherj

Shabbat shalom

and

Chag same’ach!