Friday,November 17,2017. The Eruv is Kosher. A Gut Shabbos!