Eruv Status

Friday, September 17th

The eruv is Kosher.

Shabbat Shalom,

The Eruv Corp